Cbkort Kursus4 531X150

Betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for erhverv

Salgs- og leveringsbetingelserne kan kun fraviges efter skriftlig aftale mellem kunden og Sweco. 

KUNDENS RET OG FORPLIGTELSER 
Nærværende betingelser er grundlaget for kundens ret til at benytte systemet afstand.dk (i det følgende kaldet systemet). Kunden må anvende de produkter, som der er tegnet abonnement på af og i egen organisation via Internet. Kunden må ikke gøre afstand.dk til genstand for kommerciel anvendelse. Retten kan ikke overføres til tredjepart.

Kunden har ret til at anvende resultaterne af opslag i systemet. Kunden må ikke skaffe sig adgang til, anvende eller kopiere data, herunder adresse- og beliggenhedsdata, der indgår i systemet.

Kundens brugsret til systemet gælder fra Sweco har modtaget aftalen mellem kunden og Sweco i underskrevet stand. 

Kunden har alene ret til at anvende programmellet på den Internet-adresse, Sweco oplyser i aftalen med kunden, eller som Sweco efterfølgende skriftligt har meddelt kunden. Programmellet må ikke gøres tilgængeligt på en offentlig tilgængelig side på Internettet. 

Kundens adgang til at anvende programmerne er ikke eksklusiv. 

Swecos FORPLIGTELSER 

Adgang til systemet 
Sweco er forpligtet til at opretholde drift af systemet i aftalens løbetid. 
Sweco kan ikke garantere bestemte svartider, da denne er afhængig af den aktuelle belastning på Swecos webserver og den generelle belastning på Internettet. 
Adgang til systemet kan være afbrudt pga. forebyggende vedligeholdelse, fejlrettelse og lignende i kortere perioder.

Ansvar for systemets anvendelse 
Sweco kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller tab, driftstab eller avancetab som følge af brugen af systemet. 

Hvis der konstateres fejl ved afstand.dk, kan kunden melde den pågældende fejl til Sweco på adressen afstand.dk@swecodanmark.dk

Fejl i adresse- og vejdatabasen meldes ligeledes på adressen afstand.dk@swecodanmark.dk

Vedligeholdelse 
Sweco vil mindst én gang årligt opdatere den til grund for systemet liggende vejdatabase. 

Hjælp og vejledning
Vejledning i brug af systemet vil være tilgængelig på den samme web-side som systemet. Personlig betjening kan fås ved henvendelse til Sweco eller ved indsendelse af en e-mail på adressen afstand.dk@swecodanmark.dk. Al personlig betjening vil blive faktureret på basis af medgået tid til Swecos gældende timesatser og altid minimum for ½ time. 


Aftalens løbetid 
Brugsretten løber ét (1) år ad gangen og forlænges automatisk, indtil den opsiges af en af parterne. Aftalen forlænges ligeledes, hvis kunden har opbrugt det antal beregninger, aftalen omfatter, inden året er gået.

Kunden kan opsige aftalen til udløb af en aftaleperiode. Sweco kan opsige aftalen til udløb af en aftaleperiode med tre (3) måneders varsel. Sweco kan opsige aftalen inden for en aftaleperiode, hvis kunden misligholder aftalen. 

Priser og betalinger 
Betaling for brugen af systemet består af en årlig abonnementydelse. Abonnementydelsen afhænger størrelsen af abonnementet som afhænger af antal af beregninger. Sweco har ret til løbende at revidere prislisten med en måneds varsel. Prisforhøjelser eller –nedsættelser påvirker ikke allerede betalte ydelser.

Sweco fremsender faktura ved abonnementets start og derefter en gang årlig. Såfremt betalingen ikke er modtaget hos Sweco senest 14 dage efter fakturadatoen, debiteres en rente på diskonto + 5% af fakturabeløbet fra forfaldsdagen. For sen betaling betragtes som misligholdelse af aftalen. 

Rettigheder
Sweco bevarer sammen med sine underleverandører den fulde ejendomsret over systemet og alle bagved liggende data. 

Force Majeure 
Hvis kunden eller Sweco bliver forhindret i at opfylde aftalen på grund af omstændigheder, ingen af dem ved aftalens indgåelse kunne have taget i betragtning, og som den enkelte part ikke har været herre over, suspenderes forpligtelsen i det tidsrum, de nævnte omstændigheder varer. 

Spørgsmålet om, hvorvidt den anden part i de nævnte tilfælde måtte være berettiget til at hæve aftalen, afgøres efter dansk rets almindelige regler. Ingen af parterne er under nogen omstændigheder berettiget til erstatning fra modparten i de nævnte tilfælde. 

Voldgift 
Tvister, som måtte opstå som følge af nærværende aftale, afgøres efter dansk ret. Ethvert spørgsmål om forståelsen af nærværende aftale, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse - såfremt mindelig ordning ikke kan opnås - afgøres af Det Danske Voldgiftsinstitut, hvis afgørelse er endelig og bindende. 

Version 4.0 / 01.03.2002

Bookmark and Share
Cbkort Kursus4 226X180

Kontakt

Flemming Nymann Larsen Seniorkonsulent
+45 4348 6590
FlemmingNymann.Larsen@sweco.dk